Gedragsregels

 

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt, klagende ouders en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

Gedragscode, waarin de waarden en normen voor leden van HV VIDO zijn vastgelegd. Van een ieder wordt verwacht deze te zullen nakomen en zo nodig elkaar hier op aan te spreken. Dit betreft een wijziging c.q. aanvulling op de Huisregels zoals vastgesteld in september 2016.

A. Gedragsregels algemeen

De gedragsregels zijn richtlijnen opgesteld voor zowel de leden, ouders van leden en voor de bezoekers van onze vereniging. We gaan er van uit dat we met elkaar de sport op een voor iedereen zo leuk en sportief mogelijk manier kunnen uitoefenen.
Daarnaast heeft ieder lid van VIDO een voorbeeld functie in woord en gebaar.

De volgende gedragsregels zijn daar bij van toepassing:

 1. Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van je team. Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor de tegenstander en je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
 2. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, de leiding van je team én die van het bestuur.
 3. Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld zijn uiteraard uit den boze. Pesten en beledigen worden niet geaccepteerd.
 4. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar / hem aangerichte schade.
 5. Er geldt een rookverbod in de kleedkamers, kantine en het veld. Het roken in de buurt van het terrein in sporttenue is geen reclame voor de vereniging en daarom niet wenselijk.
 6. Laat geen afval achter in de sportzaal, de kleedkamers, het veld en op de tribune, maar deponeer het in de daarvoor aanwezige afvalbakken.
 7. We verwachten dat een verenigingslid een medelid aanspreekt in het geval dit medelid de gedragsregels overtreedt.
 8. Klieren tijdens de training belemmert andere teamleden en de trainer om optimaal te trainen en is daarom niet toelaatbaar.
 9. Trainen is niet vrijblijvend maar noodzaak. Zorg dat je een goede reden hebt om niet te komen en meld je in dat geval tijdig en liefst persoonlijk af bij de trainer.
 10. Telefoons mogen meegenomen worden (uit veiligheidsoverwegingen), maar worden tijdens de training niet gebruikt. Spelers dienen signalen en ring-tones uit te zetten. Voor de bereikbaarheid geldt dit niet voor de trainer.
 11. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende organisaties opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de overkoepelende organisaties opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

B. Gedragsregels voor de ouders

Als ouder/verzorger bent u een goed supporter en geeft u het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. U moedigt de spelers op een positieve manier aan.

 • U houdt zich afzijdig van de begeleiding van het team door de trainer en/of coach.
 • U helpt, voor zover mogelijk, bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • U voldoet op tijd de contributie.

Wanneer u kritiek, op- en/of aanmerkingen op de training, begeleiding of organisatie heeft, neemt u in eerste instantie contact op met de desbetreffende trainer/coach. Wanneer u er samen niet uitkomt, wordt de kwestie aan het bestuur voorgelegd.

C. Sancties

Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels, wordt hij daarop aangesproken en worden eventueel maatregelen genomen door het bestuur. Afhankelijk van de overtreding zal de te nemen maatregel kunnen zijn:

 1. Berisping
 2. Schorsing zoals uitsluiting van wedstrijden en trainingen (zie artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement)
 3. Uitvoeren van toegewezen werkzaamheden
 4. Uitdelen van een gele kaart (bij 2 x geel volgt maatregel 2) Het uitdelen van de gele kaart wordt doorgegeven aan het bestuur. Bij jeugdleden zal het bestuur de ouders door middel van een brief bevestigen dat een gele kaart is getoond. Hierin staan de consequenties en de periode waarbinnen de gele kaart van toepassing is.
 5. Royement

D. Gang van zaken

Afspraken maken met elkaar
Vooraf aan het seizoen worden tussen de spelers uit het team en de leiding afspraken gemaakt.
De gedragsregels van de vereniging zijn daarbij het uitgangspunt hoe je met elkaar om kunt gaan. Daarnaast worden afspraken gemaakt over wedstrijden en training.
Gelijktijdig kan worden besproken wat de sancties kunnen zijn als de afspraken worden geschonden; op basis van de gedragsregels.
Als ongewenst gedrag wordt geconstateerd, zoals onsportief gedrag of het overschrijden van de afgesproken regels, kan de coach/trainer in overleg met het bestuur, sancties toepassen. Belangrijk is, om altijd in een gesprek uit te leggen waarom tot de sanctie is gekomen, waarin ook de speler kan aangeven waarom hij tot die overtreding of het negeren van de gemaakte afspraken is gekomen.

Communicatie
De leden en ouders worden tijdens de ALV en op de website geïnformeerd over hoe wij als vereniging willen omgaan met ongewenst gedrag. Ouders kunnen meer informatie verkrijgen door contact op te nemen met het bestuur.

Voor akkoord
Door lid te worden van HV VIDO verklaart u automatisch van deze gedragsregels op de hoogte te zijn en deze te onderschrijven. Voor jeugdleden geldt dit voor de ouders van desbetreffende jeugdleden.

September 2017