Huishoudelijk reglement

  

1.1    Algemeen

Artikel 1

Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden der vereniging,

1.2    Lidmaatschap


Artikel 2

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating, door het bestuur genomen, op grond  van een ontvangen schriftelijke aanmelding.      

2)    De aanmelding geschiedt door middel van door het bestuur  ter beschikking te stellen formulieren met vragenlijst. Het bestuur kan eisen dat in het formulier vermelde gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. Het bestuur maakt de aanmelding bekend op de wijze als voor dergelijke bekendmakingen zijn bepaald.

Artikel 3

Het lidmaatschap eindigt door:

Opzeggen

Overlijden

Royement wegens wanbetaling

Royement wegens wangedrag

2)     Opzegging dient tenminste één maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden aan het bestuur. Het lidmaatschap eindigt, behoudens bij verhuizing naar een andere woonplaats, tegelijk met de beëindiging van het verenigingsjaar waarin het werd opgezegd.

3)     Royement wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen aan de vereniging geschiedt door het bestuur. Een dergelijk royement vindt plaats indien de betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen tot betaling in gebreke is gebleven het verschuldigde te voldoen.

 Royement wegens wangedrag, zowel in als buiten de vereniging, geschiedt door het bestuur.

5)     Een lid dat is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiend, hij of zij is evenwel gehouden alle ingegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen

1.3    Het bestuur

Artikel 4

1)     Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste  vijf stemgerechtigde leden, n.l. Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee commissarissen.

2)     De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering in functie gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester moeten meerderjarig zijn.

3)     De leden van het bestuur worden voor de tijd van twee jaar gekozen. In de even jaren treedt de helft van het aantal leden min één af en in de oneven jaren de overige leden, een en ander volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

4)     De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of door andere oorzaken wordt bij bestuursbesluit geregeld.

Artikel 5

1)     Het bestuur beheert de geldmiddelen en bezittingen, draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van de genomen besluiten.

2)     Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging, zowel in als buiten rechten en neemt alle beslissingen, welke niet tot een bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.

3)     De commissarissen zijn belast met één van de volgende onderdelen:

Het technisch werk.

Het jeugdwerk.

4)     Het bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door enkele commissies. De in het 3e lid genoemde bestuursleden treden bij de vervulling van de hun toegewezen taak bij voorkeur op als voorzitters van de overeenkomstige commissies, genoemd in artikel 9 sub a en b.

1.4    Voorzitter

Artikel 6

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven.Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.

2)     Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering om daarin wijzigingen aan te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te doen hervatten indien 1/3 van de ter algemene vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

3)     De voorzitter kan alle vergaderingen van de commissies, genoemd in artikel  9 – met uitzondering van de financiële commissie – bijwonen: hij heeft op deze vergaderingen een adviserende stem.

1.5     Secretaris

Artikel 7

De secretaris voert de administratie van de vereniging,voorzover deze niet aan anderen is opgedragen

Hij is belast met:

Het notuleren van de vergaderingen

Het voeren van de correspondentie, waarbij hij verplicht is van alle uitgaande stukken een  afschrift te houden.

Het bijhouden van het ledenregister.

De samenstelling van het jaarverslag, dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht.

Het beheer van het verenigingsarchief.

1.6    Penningmeester

Artikel 8

1)     De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen der vereniging. De verantwoordelijkheid voor dit beheer berust overeenkomstig het gestelde in art.5 sub 1 bij het bestuur.

2)     Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen  en kan hierin worden bijgestaan door een contributie administrateur.Voorts draagt hij zorg voor de betaling van door de vereniging verschuldigde bedragen en houdt hiervan nauwkeurig boek.

3)     Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitantie.

4)     Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur vast te stellen regels.

5)     Hij brengt in de algemene vergadering verslag uit over zijn beheer, tevens dient hij een begroting betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar in.

De penningmeester wordt voor zijn beheer gedetacheerd bij besluit  van de algemene vergadering.

Hij is gehouden de financiële commissie inzage te geven van de kas en administratie en overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke de commissie ter zake van zijn beheer mocht verlangen.

Dezelfde verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

1.7    Commissies

Artikel 9

Technische bestuur

Jeugd commissie

Financiële commissie

Kantine commissie

Toernooi commissie

Andere commissies kunnen door de algemene vergadering worden ingesteld.

De commissies worden door de algemene vergadering voor de tijd van een jaar gekozen, aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

3)     De commissies staan, elk op het haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak.

4)     In de commissies genoemd  onder  a-b-d en e van het eerste lid van dit artikel kan een  bestuurslid zitting hebben, deze treedt dan bij voorkeur op als voorzitter van de betreffende commissie.

1.8    Technische Bestuur

Artikel 10

Het technische bestuur (T.B.) bestaat uit tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Het technisch bestuur is belast met:

Het organiseren van seniorenwedstrijden.

Het samenstellen van seniorenploegen en junioren en het aanschrijven van de spelers(sters) via het cluborgaan.

De commissie is bevoegd de aanvoerders van de seniorenploegen uit te nodigen tot bijwoning van haar vergaderingen.

1.9    Jeugdcommissie

Artikel 11

De jeugdcommissie (J.C.) bestaat uit tenminste 3 en hoogste 5 stemgerechtigde leden:

De commissie heeft tot taak:

Het organiseren van de jeugdwedstrijden.

Het samenstellen van de jeugdploegen en het aanschrijven van de spelers(sters) via het cluborgaan.

Het vergezellen van de jeugdploegen naar en van de speelvelden en –zalen en het houden van toezicht op het gedrag van de jeugdleden tijdens het verblijf op de sportterreinen en in de –zalen.de commissie kan zich in deze taak laten bijstaan door één of meer werkende leden

Alle andere voorkomende werkzaamheden, welke noodzakelijk zijn voor een doelmatig functioneren van de jeugdafdeling.

De commissie kan zich bij de vervulling van haar taak laten bijstaan door een jeugdbestuur, bestaande uit tenminste drie jeugdleden.

1.10    Financiële commissie

Artikel 12

1)     De financiële commissie bestaat uit drie stemgerechtigde leden.

Leden van het bestuur mogen geen deel uitmaken van deze commissie.

De commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en heeft te allen tijde het recht de kas, de boeken en de bescheiden van de penningmeester te controleren.

Zij is verplicht deze controle tenminste éénmaal per jaar uit te voeren vóór de jaarlijks te houden algemene vergadering, en haar bevindingen aan deze vergadering schriftelijk mede te delen en – indien de controle hiertoe aanleiding geeft – de vergadering voor te stellen de penningmeester voor  zijn beheer in het betreffende verenigingsjaar décharge te verlenen.

De financiële commissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen tav.het financiële beleid.

1.11    Vergaderingen

Artikel 13

1)     De jaarlijkse algemene vergadering vindt bij voorkeur plaats in september. Dag, uur en plaats van de vergadering worden door het bestuur vastgesteld.

Tenminste veertien dagen voor de algemene vergadering worden de leden schriftelijk via het Cluborgaan door de secretaris opgeroepen: de oproeping vermeldt de plaats, het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen (agenda)

De agenda moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

Het jaarverslag van de secretaris

Het financiële verslag van de penningmeester

Het verslag van de financiële commissie

De verkiezing van de leden van het bestuur en de commissies

De begroting voor het komende verenigingsjaar

De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie, met dien verstande dat de vergadering beslist in hoeverre een en ander voor behandeling in aanmerking komt. Zij is voor alle leden uitgezonderd ondersteunende leden toegankelijk.

Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat.

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits deze hiervan vóór De vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

Indien op de jaarlijkse algemene vergadering bij aanvangstijd niet het vereiste aantal leden aanwezig is  zal binnen 1 uur een nieuwe vergadering worden geopend. Deze vergadering zal ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde  leden tot besluiten bevoegd zijn  mits de agenda onveranderd is gebleven en de leden tijdig in kennis zijn gesteld van de vaststelling van de nieuwe vergadering.

Vragen op financiël gebied betreffende de jaarstukken en begroting dienen uiterlijk 5 dagen voor de vergadering bij de penningmeester  te zijn.

Artikel 14

Behalve de verplichte jaarlijkse algemene vergadering wordt door het bestuur een buitengewone algemene vergadering belegd:

In geval het bestuur zulks in het belang van de vereniging nodig acht;

Opverzoek van tenminste  1/5 deel van de stemgerechtigde leden.

2)      Het in het eerste lid onder sub b bedoelde verzoek moet schriftelijk en met redenen omkleed  bij het verenigingsbestuur worden ingediend. In dat geval dient de vergadering binnen  drie weken na ontvangst van het verzoek plaats te vinden.

 3)     Het in artikel 13 sub 2 en sub 6 bepaalde, is mede van toepassing op een  buitengewone algemene vergadering.

Artikel 15

Bestuursvergaderingen worden belegd:

Telkens wanneer de voorzitter dit nodig acht;

Op verzoek van tenminste twee van de overige bestuursleden.

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid

Van de bestuursleden aanwezig is.

1.12    Stemmingen

Artikel 16

Voor zover in de statuten of het huishoudelijk reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden besluiten genomen en personen benoemd bij gewone meerderheid van geldige stemmen.

Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken als regel mondeling door ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, die de presentielijst hebben getekend.                   

De voorzitter wijst drie seniorleden aan, die de commissie van stemopneming vormen.

De commissie voor stemopneming beslist over de geldigheid van een stembriefje.

Niet geldig zijn de stembriefjes welke:

Blanco zijn,

Een persoon niet duidelijk aanwijzen,

Ondertekend zijn,

Opzettelijk aan andere stembriefjes zijn vastgehecht,

Andere namen vermelden dan de als kandidaat gestelde personen,

Niet het juiste aantal namen noemen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Bij staking van stemmen over de benoeming van personen vindt herstemming plaats over de betreffende kandidaten.

Indien ook dan nog de stemmen staken, moet een nieuwe stemming plaats vinden over de beschikbare kandidaten.

Indien na stemming de gekozene voor de benoeming bedankt,

Moet een nieuwe stemming plaatsvinden over de beschikbare kandidaten.

1.13    Geldmiddelen

Artikel 17

De ledencontributies voor de werkende leden wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

De contributie dient door de leden bij twee maandelijks vooruit te worden voldaan.

Indien de algemene vergadering heeft bepaald dat de bijdragen voor het N H V. En/of andere bonden, waarbij de vereniging is aangesloten, afzonderlijk van de leden worden geheven, dienen deze bij vooruitbetaling te worden voldaan.

In bijzondere gevallen kan door het bestuur geheel of gedeeltelijke ontheffing worden verleend van de verplichting tot het betalen van contributie.

De algemene vergadering kan bepalen dat van ieder nieuw toegetreden lid een intredegeld  zal worden geheven.

Het bedrag van dit intredegeld kan voor iedere groep van leden afzonderlijk worden vastgesteld.

De leden zijn verplicht zich het speltenue alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging aan te schaffen.

1.14    Tenue

Artikel 18

Het verenigingstenue bestaat uit: rood,donkerblauw met witte accenten, shirt met korte mouw en

Vermelding naam vereniging, rood broekje witte sokken.

De gesponsorde shirts zijn petrol blauw met naam, nummer en logo.

Het bestuur heeft het recht maatregelen te treffen, indien het tenue van de leden niet aan de gestelde eisen voldoet.

1.15    Wedstrijden

Artikel 19

Leden, die verhinderd zijn gevolg te geven aan een ontvangen uitnodiging voor deelneming aan wedstrijden, dienen hiervan direct kennis te geven aan het betreffende wedstrijdsecretariaat of coach.

Indien aan de in het eerste lid van dit artikel gestelde eis niet wordt voldaan, dan is, behoudens ingeval van overmacht, een boete verschuldigd waarvan de hoogte, voor iedere groep leden afzonderlijk door het bestuur wordt vastgesteld, terwijl bij

Herhaling tot schorsing kan worden overgegaan.

Indien een speler(ster) 10 minuten voor de vastgestelde aanvangstijd van een wedstrijd niet aanwezig is, wordt voor hem(haar) een reserve opgesteld.

1.16    Straffen

Artikel 20

Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen.

Als redenen voor schorsing komen slechts in aanmerking wangedrag tijdens bijeenkomsten en wedstrijden, alsmede het niet nakomen van geldelijke verplichtingen in de zin van artikel 3.

De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld. Alle schorsingen welke bij het het houden van de jaarlijkse algemene vergadering nog lopen, vervallen alsdan van rechtswege,

Tenzij de algemene vergadering de schorsing verlengd.

1.17    Verplichtingen

Artikel 21

Een ieder senior- en juniorlid is verplicht voor de vereniging bepaalde diensten te verrichten.

Deze bevatten onder andere veld- en zaaldiensten.

Per toerbeurt zal hieraan moeten worden voldaan.

Een rooster van de verrichte diensten wordt bijgehouden.

Publicatie van de namen en diensten vindt plaats via het verenigingsorgaan.

Vervanging is mogelijk, maar de aangewezen persoon blijft verantwoordelijk voor het feit dat de dienst wordt uitgevoerd. De vervanging melden aan de verantwoordelijke functionaris. Bij het niet nakomen van de verplichting zal schorsing en/of boete worden opgelegd.

1.18    Slotbepalingen

Artikel 22

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in een algemene

Vergadering worden behandeld. Het behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van augustus 1979.

 

Het bestuur.